Yrd.Doç.Dr. Onur Sungur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi
Kişisel Web Sayfası
Anasayfa             Hakkımda             Yayınlar             Projeler             Tezler             Ödüller             Dersler             İletişim
ALANINDA, YURTDIŞINDA YAYIMLANAN KİTAPTA BÖLÜM VE ÜNİTE YAZARLIĞI

DULUPÇU, M.A., KARAÖZ, M., SUNGUR, O. ve H.ÜNLÜ (2015), "Cluster(ing) Policies in Turkey: The Impact of Internationalization or the Imitation of Internationals", R. BAPTISTA, J. LEITÃO (Ed.) Entrepreneurship, Human Capital and Regional Development: Labor Networks, Knowledge Flows, and Industry Growth, Springer International Publishing, İsviçre, 401 sayfa, ss. 239-262.

ALANINDA, YURTİÇİNDE YAYIMLANAN KİTAP

DULUPÇU, M.A., OKÇU, M., ÇARIKÇI, İ.H., ÖZKUL, G., SUNGUR, O. ve A. SEZGİN (2007), Bölgesel ve Sektörel Teşvik Kapsamında Isparta İli Üzerine Bir Değerlendirme, Stratejik Ön Çerçeve Raporu, ITSO Yayınları,Isparta, 59 sayfa. 

DULUPÇU, M.A., SUNGUR, O., DEMİRGİL, H., ŞENTÜRK, C., ÖZKUL, G. ve A. SEZGİN (2007), Yenilik, İşbirliği ve Girişimcilik: Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya-Burdur-Isparta, İBBS TR61) KOBİ'lerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi, (Editörler: M.A. DULUPÇU ve O. SUNGUR), TOBB Yayınları, Ankara, 86 sayfa. 

SUNGUR, O. ve diğerleri (2013), Kümelenme: Bölgesel Kalkınmada Anahtar mı Kilit mi ? Batı Akdeniz Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi Deneyimi, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, 136 sayfa.

ALANINDA, YURTİÇİNDE YAYIMLANAN KİTAPTA BÖLÜM VE ÜNİTE YAZARLIĞI

ALBAYRAK, A.S. ve diğerleri (SUNGUR, O.) (2005), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (Editör: Ş. KALAYCI), Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 426 sayfa. 

ALBENİ, M. ve diğerleri (SUNGUR, O.) (2005), SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık, Temel Düzey - İleri Düzey, (Editör: Ş. KALAYCI), Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 884 sayfa. 

SUNGUR.O. (2014), "1980 Öncesi Türkiye Ekonomisinde Bölgesel Kalkınma Politikaları", Bölgesel Kalkınma Üzerine Yazılar, (Editörler: M. BERBER, D. ÖZYAKIŞIR, H.İ. AYDIN), Savaş Yayınevi, Ankara, 408 sayfa.

DULUPÇU, M.A., SUNGUR, O. ve H. ÜNLÜ (2015), "1929 Krizi ve Büyük Buhran", İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Nadir Eroğlu - İlhan Eroğlu - Halil İbrahim Aydın (Editörler), Orion Kitabevi, Ankara, ss. 153-175.

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

KESKİN, H. ve O. SUNGUR (2010), "Bölgesel Politika Ekseninde Yaşanan Dönüşüm: Türkiye'de Kalkınma Planlarında Bölgesel Politikaların Değişimi", SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 271-293. 

SUNGUR, O. ve H. KESKİN (2012), "Bölgesel İnovasyon Sistemleri: Başarı Koşulları ve Politika Çıkarımları", Global Journal of Economics and Business Studies, 1(2), 20-31.

SUNGUR, O. ve M.A. DULUPÇU (2013), "Türkiye'de İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) Yer Alan Kiracı Firmaların Hayatta Kalma Performansı", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(8), 1-25.

SUNGUR, O. (2014), "İşletme Kuluçkalarında Firmalar Arası Ağbağlaşma Faaliyetlerinin Yeni Kurulan Firmaların Hayatta Kalabilirliği Üzerine Etkisi", Ege Akademik Bakış Dergisi, 14(2), 247-259.

SUNGUR, O., KESKİN, H. ve M.A. DULUPÇU (2014), "Adaptation of Turkey's Regional Policies to the EU Acquis: An Evaluation through Progress Reports (1998 - 2012)", Marmara Journal of European Studies, 21(2), 165-193.

ÖZKUL, G., SUNGUR, O. ve M.A.DULUPÇU (2013), "Hizmet Sektöründe İnovasyon ve Bilgi Dinamikleri Yaklaşımı: Antalya Bölgesinde Futbol Turizmi Bilgisinin Gelişimi", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(27), 38-62.

IŞIK MADEN, S., DULUPÇU, M.A. ve O. SUNGUR (2014), "KOBİ Desteklerinin İstihdam Büyümesine Etkisi: Isparta ve Burdur Örneği", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), 95-124.

SUNGUR, O., KOÇ, R. ve M.A. DULUPÇU (2014), "Antalya'da Tarım ve Tarımla İlişkili Firmaların İnovasyon ve Yerel Aktörlerle İşbirliği Faaliyetlerinin Analizi", Tarım Ekonomisi Dergisi, 20(1), 1-15.

SUNGUR, O. (2015), "Business Incubators, Networking and Firm Survival: Evidence from Turkey", International Journal of Business and Social Science, 6(5), 136-149.

SUNGUR, O. (2015), "TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) Bölgesinde Sektörel Yoğunlaşmanın ve Yoğunlaşma Dinamiklerinin Analizi", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(3), 316-341.

ÜNLÜ, H., DULUPÇU, M.A. ve O. SUNGUR (2015), "İnovasyona Dayalı Bölgesel Kalkınma: Teoriler ve Politikalar Üzerine Bir Eleştiri", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(3), 137-152.


HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

SUNGUR, O. (2006), "Bir Başarı Örneği Olarak Finlandiya Ulusal İnovasyon Sisteminin Analizi: Aktörler, Roller, Güçlü ve Zayıf Yönler", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(4), 120-145. 

SUNGUR, O. ve H. KESKİN (2009), "Coğrafi Yakınlık 'Hala' Önemli mi? Mekansal İnovasyon Modellerinden Çok-Yerelli Bilgi Dinamiklerine Dönüşüm", Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1(2), 107-131. 

KARAÖZ, M., DULUPÇU, M.A., ALBENİ, M., DEMİRGİL, H. ve O. SUNGUR (2012), "İşletme Kuluçkalarında Sunulan Destek Hizmetlerinin Yeni Kurulan Firmaların Hayatta Kalabilirliği Üzerine Etkisi: İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Örneği", Global Journal of Economics and Business Studies, 1(1), 13-21.

DİĞER BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

DULUPÇU, M.A. ve O. SUNGUR (2007), "Dünya'da Değişen Kalkınma Ajansları Anlayışı ve Türkiye'deki Tartışmalar: Gecikmiş Bir Uygulama Nasıl Etkinleştirilebilir?", Yerel Siyaset Dergisi, 2(16), 12-17. 

DULUPÇU, M.A., SUNGUR, O. ve H. KESKİN (2012), "Bilgi Dinamikleri ile Bölgesel Kalkınmayı Yeniden Düşünmek", ASOMEDYA Dergisi, Mart-Nisan, 32-48.

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

DULUPÇU, M.A., ÇARIKÇI, İ.H. ve O. SUNGUR (2005), "Avrupa Birliği Sürecinde KOBİ Politikası ve Bölgesel Politika İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme", 2. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2-3 Aralık, İstanbul, 540-550.

DULUPÇU, M.A., SUNGUR, O., ÖZKUL, G. ve A. SEZGİN (2006), "Yenilik Sistemleri İçerisinde Temel Aktörler Arasındaki İlişkiler: Isparta İli İmalat Sanayisinde Faaliyet Gösteren Firmaların Üniversite-Sanayi İşbirliğine Bakış Açıları", 2. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 30-31 Ekim, Isparta.

SEZGİN, A., ÖZKUL, G., SUNGUR, O. ve M.A. DULUPÇU (2007), "Sistem Yaklaşımı Açısından Üniversite-Sanayi İşbirliğindeki Fırsatlar ve Engeller: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerine Bir İnceleme", 6. Anadolu İşletmecilik Kongresi, 31 Mayıs-2 Haziran, Kırıkkale, 443-454.

DULUPÇU, M.A., SUNGUR, O. ve O. DEMİREL (2007), "Bölgesel Kalkınmada Bilgi Ağbağları ve Yenilikçi İşbirliği: Antalya, Isparta ve Burdur İllerindeki (İBBS Düzey 2 TR61) Yenilikçi Firmalar Üzerine Bir Araştırma", 12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 25-26 Ekim, İstanbul, 355-366.

DULUPÇU, M.A., SUNGUR, O., KESKİN, H., SEZGİN, A. ve O. DEMİREL (2010), "Bölgesel Kalkınmada Yeni Bir Kavram Olarak Bilgi Dinamiklerinin Rolü", 6. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, 3-5 Kasım, Ankara, 203-212.

DULUPÇU, M.A., SUNGUR, O. ve H. KESKİN (2010), "Bölgesel Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye'de Kalkınma Planlarına Yansımaları: Kalkınma Planlarının Yeni Teoriler Açısından Değerlendirilmesi", 6. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, 3-5 Kasım, Ankara, 239-248.

DULUPÇU, M.A., KESKİN, H., ŞENTÜRK, C., SUNGUR, O., SEZGİN, A., ÖZKUL, G. ve O. DEMİREL (2011), "Turizm Sektöründe Benzer ve Farklı Yönleriyle Mekânsal Bilgi Dinamikleri: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", 2. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu , Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 8-9 Aralık, Ankara, 207-218.

KARAÖZ, M., DULUPÇU, M.A., ALBENİ, M., DEMİRGİL, H. ve O. SUNGUR (2012), "İşletme Kuluçkalarında Sunulan Destek Hizmetlerinin Firma Hayatta Kalabilirliği Üzerine Etkisi: İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Örneği", 4. Yerel Ekonomiler Kongresi, Gümüşhane Üniversitesi, 24-26 Mayıs, Gümüşhane, 52-59.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

DULUPÇU, M.A. and O. SUNGUR (2006), "Adaptation Problem of Turkey to the Regional Policies Within the Process of the EU Membership: Dilemmas and Opportunities", International  Conference  on  The  Changes  and  Transformations  in  the  Socio-Economic and Political Structure of Turkey Within the EU Negotiations, Dumlupınar University, 16-18 March, Kütahya, 297-316.

SUNGUR, O., ŞENTÜRK, C. and M.A. DULUPÇU (2007), "The Role of Networking and Collaboration in the Process of Innovation: The Reality and the Myth in the TR61 NUTS 2 Level Region", 2nd International Conference on the Dynamics of Science and Technology Policies, İzmir Economy University, 25-26 May, İzmir, 273-295.

SUNGUR, O. (2009), "Antalya'da Faaliyet Gösteren İhracatçı Firmaların AR-GE, Teknoloji Geliştirme ve İnovasyon Faaliyetleri", International  Davraz  Congress  on  Social  and Economic  Issues Shaping the World's Future: New Global Dialogues, Süleyman Demirel University, 24-27 September, Isparta, 938-953.

SUNGUR, O., KESKİN, H., ŞENTÜRK, C. and H.M. KİRİŞ (2009), "Bölgesel Kalkınmada Yakınlığa Dayalı İnovasyon Modelleri ve Yeni Bir Açılım Olarak Uzak Networkler", International  Davraz  Congress  on  Social  and Economic  Issues Shaping the World's Future: New Global Dialogues, Süleyman Demirel University, 24-27 September, Isparta, 954-969.

KESKİN, H., ŞENTÜRK, C., SUNGUR, O. and H.M. KİRİŞ (2010), "The Importance of SMEs in Developing Countries", International Symposium on Sustainable Development - ISSD, Burch Univresity, 8-9 June, Bosna Hersek, 183-192.

DULUPÇU, M.A., DEMİREL, O. and O. SUNGUR (2010), "Is it Too Difficult to Have Symbolic Knowledge in Tourism Sector for Regional Development: Some Firm Level Empirical Results from Antalya Region", Regional Studies Association Annual International Conference "Regional Responses to Global Shifts", Regional Studies Association, 24-26 May, Pecs, Macaristan.

DULUPÇU, M.A., SEZGİN, A., DEMİREL, O., SUNGUR, O. and H. KESKİN (2011), "How to Capture Mobile Knowledge in Tourism Sector? Co-(R)evolution of Russian Tourists and Highly Individual Places (HIP) in Antalya", Regional Studies Association Annual International Conference "Regional Development and Policy - Challenges, Choices and Recipients", Regional Studies Association, 17-20 April, Newcastle, UK.

SUNGUR, O. and H. KESKİN (2011), "Yenilikte Sistem Yaklaşımı ve Bölgesel Yenilik Sistemleri: Kavramlar, Kuramlar, Politikalar", The First International Conference on Regional Development, Fırat Development Agency, 22-23 September, Malatya, 161-168.

DEMİRGİL, H., KARAÖZ, M., BAPTISTA, R. and O. SUNGUR (2011), "Networking Activities and Growth of Newly Founded Firms Under Incubation", International Conference on Global Entrepreneurship: The Latest Research on Business Creation, George Washington University, 6-8 October, Washington DC, USA.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA POSTER, SÖZLÜ SUNUM İLE GÖSTERİMLERİ

DULUPÇU, M.A., ÖZKUL, G. and O. SUNGUR (2011), "Turizm Sektöründe Yenilikçi Ürün/Hizmet Farklılaştırması ve Bilgi Dinamikleri Antalya Bölgesinde Futbol Turizminin Ortaya Çıkışı", International Congress on Sports Economics and Management,Ege University, 12-15 October, İzmir, 219-239.

GÖREV ALDIĞI TAMAMLANAN PROJELER

Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı (FP6) EURODITE, Priority 7 Theme 1.1.2., Integrated Project, "Regional Trajectories to the Knowledge Economy: A Dynamic Model", (Proposal/Contract No: 006187), Ortak Olarak Katılım (Partner), Bütçe: 65.940 Avro, 2005-2009. 

"Bölgesel Ölçekte İnovasyon: NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ'lerinin Rekabet Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi ile İnovasyon Süreçlerinin Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 1351-M-06, Bütçe: 12.503 TL, Isparta, 2006-2007. 

"İş Kuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma ve Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler: KOSGEB İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Üzerine Bir Araştırma", TÜBİTAK Projesi No: 109K139, Bütçe: 99.885 TL, 2009-2011. 

"İşletme Kuluçkaları Destek Hizmetlerinin Firma Hayatta Kalma Üzerindeki Rolü: Cox Orantılı Hazard Regresyon Modeli ile İş Geliştirme Merkezlerine (İŞGEM) Yönelik Ampirik Bir Analiz", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Doktora Projesi No: 2684-D-11, Bütçe: 9.136 TL, Isparta, 2011. 

"Batı Akdeniz Bölgesinde Orman Ürünleri Sektörü Kümelenme Analizi", Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Projesi, Proje No: 2011/TR61/11/DFD/09, Bütçe: 44.449 TL, Isparta, 2012.

Son Güncelleme: 05.12.2015
yenilik inovasyon bölgesel kalkınma yenilik sistemi ulusal yenilik sistemi bölgesel yenilik sistemi işletme kuluçkaları firma hayatta kalma teorisi antalya ısparta burdur bölgesel gelişme bölgesel politika kalkınma planları 9. kalkınma planı bölgesel politikalar ulusal inovasyon sistemi bölgesel inovasyon sistemi öğrenen bölge yenilikçi çevre üniversite sanayi işbirliği